Konkurs

Regulamin ogólny konkursów organizowanych na Facebook na profilu należącym do Aneta Lizura Wodanet nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursów jest Aneta Lizura Wodanet z siedzibą w Krakowie ul. Grzegórzecka 77a/5 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 001002919/2017. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowani pod numerem NIP: 662-169-15-93, Regon: 367645505 zwane dalej Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie.

2. Konkursy organizowane będą przez Organizatora w serwisach społecznościowych.

3. Konkursy będą organizowane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnikami, nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 5 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę można wygrać tylko raz.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursach

 

1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane na profilu Wodanet na Facebooku.

2. Jeżeli podczas danego konkursu nie zastrzeżono inaczej, wówczas Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

 

 

§ 3

Nagrody

 

1. Nagrodą w konkursie jest leżak

2. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.

3. Nagroda zostanie wysłana do osoby wytypowanej w drodze losowania,  w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia. Wysyłamy leżak po uprzednim otrzymaniu adresu wysyłki i kontaktu w ze zwycięzcą.

4.W przypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora, nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 4 regulaminu, stanowi inaczej.

 

§ 5

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.wodanet.com.pl jest Aneta Lizura wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Aneta Lizura Wodanet wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grzegórzecka 77a/5 , 31-559 Kraków, NIP: 662-169-15-93 , REGON: 367645505, adres poczty elektronicznej (e-mail): wodanetsklep@gmail.com, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą .

3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

4. W celu realizacji konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie).

5. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) sprostowania danych

c) usunięcia danych

d) ograniczenia przetwarzania danych.

e) przenoszenia danych

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: ul. Grzegórzecka 77a/5, 31-559 Kraków

4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://wodanet.com.pl/pol_m_Konkurs-3154.html

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel